imece.com İletişim Formuna İlişkin
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu KVKK Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, imece websitesi www.imece.com üzerinden www.imece.com (“Site”) yer alan iletişim formu ile toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

a. Veri Sorumlusu

Kolektif Etki Derneği İktisadi İşletmesi (“imece”), Site’de yer alan iletişim formu ile toplanan kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir.

b. Hangi Kişisel Verilerinizi toplamaktayız?

imece iletişim formlarını doldurduğunuzda aşağıda belirtmekte olduğumuz kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmaktasınız.

Adınız soyadınız
E-posta adresiniz

Bizimle gerçekleştirdiğiniz iletişimde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

ırk,
etnik köken,
siyasi düşünce,
felsefi inanç,
din, mezhep veya diğer inançlar,
kılık ve kıyafet,
sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
biyometrik ve genetik veriler.

c. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

imece kişisel verilerinizi;

Imece kapsamında hazırlanan bülten(ler)in elektronik ileti aracılığı ile gönderilmesi,
imece kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinlik ve duyuruların elektronik ileti ile paylaşılması

amaçlarıyla tüm bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işleyebilecektir.

d. İşlenilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Hangi Amaçlarla Paylaşılabilir?

imece yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumlarına ve hukuken yetkili özel kişilere ve yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra imece’ye ilişkin faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan dış hizmet sağlayıcıları Slack Technologies, Inc., Mentornity Bilişim Anonim Şirketi, Tribe Technologies Inc. RealtimeBoard, Inc., SurveyMonkey Inc., TYPEFORM SL, Google Inc ve WhatsApp Ireland Limited ile paylaşalabilecektir ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

e. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz imece’nin faaliyetlerinin yürütülmesi için elektronik ortamda iletişim formu doldurulması suretiyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen tüm bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

f. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanaklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair hukuki dayanaklar şu şekildedir:

imece’nin sunduğu https://imece.com internet sitesi
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
KVKK ve KVKK’ya bağlı düzenlenen yönetmelikler

g. Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Saklanma Süreleri Nedir?

imece KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre ön görülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz imece tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

h. Kişisel Veri Sahibi olarak Sizin KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili yazılı olarak başvurmanız halinde başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir

Başvurularınızı imece’nin …………………………………… adresine göndereceğiniz bir e-posta ile iletebilirsiniz.

ONAY METNİ

1 ) Aydınlatma Metni doğrultusunda iletişim bilgilerine ilişkin kişisel verilerinizin Kolektif Etki Derneği (imece) ile paylaşılmasını kabul ediyor musunuz?

2) imece’nin
Aydınlatma Metninde belirtilen koşullarla verilerinizi işlenmesini,
sizinle e-posta, bülten vb. yollarla iletişim kurmak için kullanılmasını
Imece kurucu ortağı Zorlu Holding A.Ş ile ve Türkiye’de ve yurtdışında bulunan yurtiçi dış hizmet sağlayıcılarına aktarılması ile Türkiye ve yurtdışında bulunan sunucularda mevzuatın öngördüğü sürelerle saklanmasını kabul ediyor musunuz?

Bizlere verdiğiniz bu izni, her zaman ………………………… adresine e-posta atarak geri alabilirsiniz.

[ ] Kabul ediyorum.
[ ] Kabul etmiyorum

Sitemizde yalnızca sitemiz için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz